TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

UE wspiera rolników w produkcji i eksporcie produktów mlecznych

 

Proces integracji rolnictwa z systemem Unii Europejskiej związany jest z większym zorganizowaniem producentów rolnych. Spółdzielnie, organizacje branżowe i stowarzyszenia producentów odgrywają w Unii Europejskiej bardzo odpowiedzialną rolę. Posiadają wykwalifikowanych specjalistów oraz pełnią ważną funkcję w organizowaniu rynku. Wykonywanie takiej roli wymaga od producentów dyscypliny i gotowości do podporządkowania się wspólnie ustalonym regułom.
Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez Unię Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wypełnia Wspólna Polityka Rolna.
Na czym polega Wspólna Polityka Rolna?
Najważniejszym celem Wspólnej Polityki Rolnej, obejmującej nie tylko rolnictwo, ale i handel oraz przetwórstwo produktów rolnych, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom obszarów wiejskich oraz zapewnienie konsumentom żywności po rozsądnych cenach. Rolnicy mają zagwarantowane ceny minimalne, zdecydowanie wyższe od cen światowych. Rolnikom zapewnia się zbyt na ich produkcję, a w dziedzinach w których występuje nadprodukcja, mają zapewnione rekompensaty za jej zaniechanie. Rynek rolny chroni wysokie cła i kontyngenty importowe. Ponadto eksport produktów rolnych jest dotowany.
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej przyjęto trzy podstawowe zasady:
- zasada wspólnego rynku, która oznacza swobodny przepływ produktów rolnych między państwami członkowskimi (zapewniony poprzez likwidację ceł i innych ograniczeń związanych z ochroną rynków narodowych, a także poprzez wprowadzenie wspólnych cen i ujednoliconych zasad konkurencji oraz przyjęcie wspólnych reguł w handlu produktami rolnymi z krajami trzecimi),
- zasada preferencji Wspólnoty, która oznacza pierwszeństwo zbytu na rynku Wspólnoty produktów rolnych wytwarzanych na jej terenie i ochronę rynku wewnętrznego przed tańszymi produktami pochodzącymi z importu,
- zasadę solidarności finansowej, która zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do solidarnego uczestnictwa w kosztach funkcjonowania polityki rolnej.
Osiągnięciu wspólnych celów służy wspólna organizacja rynków rolnych oraz pozostałe środki wspólnej polityki rolnej.
Można wyróżnić cztery główne instrumenty wspierania rolnictwa w ramach WPR. Są to: podtrzymywanie cen rynkowych, ograniczenia ilościowe, bezpośrednie podtrzymywanie dochodów oraz tzw. inne formy wspierania rolnictwa.
Unia Europejska chroni swoich producentów i wspiera eksport własnych produktów rolnych.
W tym celu Unia stosuje:
*opłaty wyrównawcze na towary przywożone do Unii, aby ich cena zrównała się z cenami obowiązującymi w Unii,
* kontyngenty i licencje (pozwolenia) regulujące wielkość importu na rynek Unii Europejskiej,
*cła w wysokości od 5 do 25% na towary importowane,
*dopłaty eksportowe, aby zachęcić rolników do eksportu.
Stanowią one równowartość różnicy między ceną unijną, a niższą ceną światową.
Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza uzyskanie pełnego dostępu polskich producentów rolno-spożywczych do rynku liczącego niemal 400 mln. konsumentów. Równocześnie badania wykazały wysoką konkurencyjność producentów i eksporterów wielu towarów na rynku UE. Integracja z UE oznacza również przyspieszenie procesu restrukturyzacji polskiego rolnictwa i rozwoju nowoczesnej gospodarki żywnościowej oraz stworzenie szansy większego eksportu na rynki krajów trzecich. Spowoduje ona również wzrost poziomu protekcji rolnej poprzez objęcie rolnictwa systemem dopłat bezpośrednich.
Źródło: chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html

 

Proces integracji rolnictwa z systemem Unii Europejskiej związany jest z większym zorganizowaniem producentów rolnych. Spółdzielnie, organizacje branżowe i stowarzyszenia producentów odgrywają w Unii Europejskiej bardzo odpowiedzialną rolę. Posiadają wykwalifikowanych specjalistów oraz pełnią ważną funkcję w organizowaniu rynku. Wykonywanie takiej roli wymaga od producentów dyscypliny i gotowości do podporządkowania się wspólnie ustalonym regułom.


Wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez Unię Europejską w celu wypełnienia postanowień zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wypełnia Wspólna Polityka Rolna.

Na czym polega Wspólna Polityka Rolna?

Najważniejszym celem Wspólnej Polityki Rolnej, obejmującej nie tylko rolnictwo, ale i handel oraz przetwórstwo produktów rolnych, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom obszarów wiejskich oraz zapewnienie konsumentom żywności po rozsądnych cenach. Rolnicy mają zagwarantowane ceny minimalne, zdecydowanie wyższe od cen światowych. Rolnikom zapewnia się zbyt na ich produkcję, a w dziedzinach w których występuje nadprodukcja, mają zapewnione rekompensaty za jej zaniechanie. Rynek rolny chroni wysokie cła i kontyngenty importowe. Ponadto eksport produktów rolnych jest dotowany.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej przyjęto trzy podstawowe zasady:

- zasada wspólnego rynku, która oznacza swobodny przepływ produktów rolnych między państwami członkowskimi (zapewniony poprzez likwidację ceł i innych ograniczeń związanych z ochroną rynków narodowych, a także poprzez wprowadzenie wspólnych cen i ujednoliconych zasad konkurencji oraz przyjęcie wspólnych reguł w handlu produktami rolnymi z krajami trzecimi),

- zasada preferencji Wspólnoty, która oznacza pierwszeństwo zbytu na rynku Wspólnoty produktów rolnych wytwarzanych na jej terenie i ochronę rynku wewnętrznego przed tańszymi produktami pochodzącymi z importu,

- zasadę solidarności finansowej, która zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do solidarnego uczestnictwa w kosztach funkcjonowania polityki rolnej.

Osiągnięciu wspólnych celów służy wspólna organizacja rynków rolnych oraz pozostałe środki wspólnej polityki rolnej.

Można wyróżnić cztery główne instrumenty wspierania rolnictwa w ramach WPR. Są to: podtrzymywanie cen rynkowych, ograniczenia ilościowe, bezpośrednie podtrzymywanie dochodów oraz tzw. inne formy wspierania rolnictwa.

Unia Europejska chroni swoich producentów i wspiera eksport własnych produktów rolnych. 

W tym celu Unia stosuje:

*opłaty wyrównawcze na towary przywożone do Unii, aby ich cena zrównała się z cenami obowiązującymi w Unii,

* kontyngenty i licencje (pozwolenia) regulujące wielkość importu na rynek Unii Europejskiej,

*cła w wysokości od 5 do 25% na towary importowane,

*dopłaty eksportowe, aby zachęcić rolników do eksportu.Stanowią one równowartość różnicy między ceną unijną, a niższą ceną światową.

Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza uzyskanie pełnego dostępu polskich producentów rolno-spożywczych do rynku liczącego niemal 400 mln. konsumentów. Równocześnie badania wykazały wysoką konkurencyjność producentów i eksporterów wielu towarów na rynku UE. Integracja z UE oznacza również przyspieszenie procesu restrukturyzacji polskiego rolnictwa i rozwoju nowoczesnej gospodarki żywnościowej oraz stworzenie szansy większego eksportu na rynki krajów trzecich. Spowoduje ona również wzrost poziomu protekcji rolnej poprzez objęcie rolnictwa systemem dopłat bezpośrednich.

[Źródło: chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html]

2015-11-23
UE wspiera rolników w produkcji i eksporcie produktów mlecznych  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.